GEC | Hướng dẫn crawl data bằng Octoparse

GEC | Hướng dẫn crawl data bằng Octoparse
———————
GEC – Global Ecommerce Community
“Decentralized Self-Growth Community about Global Ecommerce in Viet Nam Where Every User Can Share, Discuss, and Grow”
———————
Kết nối với GEC qua các nền tảng/mạng xã hội khác nhé:
▶︎ Discord GEC: https://discord.gg/m2X2yUuujG
▶︎ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gec.globalecommercecommunity
▶︎ Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/globalecommercecommunity
▶︎ TikTok: https://www.tiktok.com/@globalecommercecommunity
▶︎ YouTube: https://www.youtube.com/@gecglobale-commercecommunity
▶︎ Podcasts: https://podcasters.spotify.com/pod/show/gec-podcasts

Nhà tài trợ đồng hành cùng GEC:
▷ Plutus Pay – Cho thuê Stripe US với rate 3%
🔗 https://tinyurl.com/3vwa4e2s
▷ PATI Creative Agency – Cho thuê tài khoản TikTok Agency với rate cố định 3% trên Ads Spent
🔗 https://www.patiagency.com/
▷ Tài trợ đồng hàng cùng GEC vui lòng liên hệ Minh Giang: https://www.facebook.com/minhgiang00

#GEC #global_ecommerce_community #global_ecommerce #ecommerce