Hướng dẫn sử dụng wp content crawller

cào dữ liệu từ website khác
hướng dẫn setup plugin wp content crawler